Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

12.00
 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Β' ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1983