ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 'ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ', ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 78 - 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1960

5.00